การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน

Publish Year International Conference 3
2008 exชนิต วานิกานุกูล, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "New packaging systems and materials for mango export and retail", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exเกศวดี อัชชะวิสิทธิ์, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, exWannee Chinairikul, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Use of antimicrobial-high gas permeable and antimicrobial materials to extend shelf life of fresh cut tropical fruits", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exฟูซียัฮ วรอดุลย์, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Effect of controlled atmosphere storage and passive modified atmosphere packaging on maintaining quality of okra", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย