การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน (ปี่ที่ 3)

Publish Year International Journal 3
2009 exKesinee Laisutisan, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exTimothy William Flegel, "Observation of Two Viruses in Cultured Giant Freshwater Prawns(Macrobrachium rosenbergii de Man) in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 297-305
2009 exG,Warachin, exW. Kiatpathomchai, exS. Sriurairatana, exK. Laisutisan, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exC.Limsuwan, exT.W. Flegel, "Parvo-like virus in the hepatopancrease of freshwater prawns Macrobrochium rosenbergii cultivated in Thailand.", DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS (DAO), ปีที่ 85, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2009, หน้า 167-173
2008 inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exKesinee Laisutisan, "Efficacy of Calcium Hypochlorite on the Prevalence of Microsporidiosis (Thelohania) in Pond-Reared Litopenaeus vannamei", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 282-288
Publish Year National Journal 2
2008 exสมชาย หวังวิบูลย์กิจ, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "Effects of Salinity and pH on the Growth of Blue-Green Algae,Oscillatoria sp. and Microcystis sp.,Isolated from Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) ponds", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 1-9
2008 exสมชาย หวังวิบูลย์กิจ, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "ผลของปริมาณสารแขวนลอยต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุล Oscillatoria sp. และ Microcystis sp.", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 69-78
Publish Year National Conference 4
2009 inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exSatit Prasertsri, exSutee Wongmaneeprateep, exKesinee Laisutisan, exPattama Wiriyapattanasub, exKaewta Limhang, "การศึกษาลักษณะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปผลิตจากวัตถุดิบที่ปนเปื้อนของเมลามีนและกรดไซยานูริค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exเดชานาท ทองพิทักษ์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์, exสาธิต ประเสริฐศรี, exนคร หาญไกรวิไลย์, exสุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์, "ผลของระยะเวลาในการงดอาหารต่อการเกิดตับและตับอ่อนแตกในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) หลังการต้ม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exสาธิต ประเสริฐศรี, exสุธี วงศ์มณีประทีป, exปิยนุช พรมภมร, exเกศินี หลายสุทธิสาร, exปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์, "โรคไมโครสปอริเดียในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exปิยนุช พรมภมร, exสาธิต ประเสริฐศรี, exสุธี วงศ์มณีประทีป, exเกศินี หลายสุทธิสาร, exปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์, "โรคไวรัสหัวเหลืองในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยน้ำความเค็มต่ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย