Conference

โรคไวรัสหัวเหลืองในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยน้ำความเค็มต่ำ
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-