การประยุกต์ใช้เอนไซม์อัลคาเลสตรึงรูปในการโปรตีนปลาไฮโดรไลเซต

Publish Year National Conference 3
2009 exJiraphan Khampha, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตรึงรูปเอนไซม์อัลคาเลสบนบีดส์จากไคโตซาน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exวราภรณ์ สุทธิวิชัยพร , inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "การผลิตโปรตีนปลาไฮโดรไลเซตด้วยเอนไซม์อัลคาเลสตรึงรูป", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวราภรณ์ สุทธิวิชัยพร , inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "การตรึงรูปเอนไซม์อัลคาเลสบนตัวพยุงในรูปบีดส์จากไคโตซาน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย