การพัฒนาเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามสำหรับการวิเคราะห์โลหะที่ทำให้เกิดสีในพลอย

Publish Year International Journal 2
2009 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exP Dararutana, exJ T-Thienprasert, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "X-ray absorption near-edge structure of chromium ions in ?-Al 2O3", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 185, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2009, หน้า 012054-012057
2008 inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exพันโท ดร.พิศุทธิ์ ดารารัตน์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Defect-induced Properties of Doped Alpha Alumina Samples", Advanced Materials Research, ปีที่ 55-57, สิงหาคม 2008, หน้า 801-804
Publish Year International Conference 3
2009 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, "XAS study on Cr3+ local environment in ruby samples Goldschmidt 2009", Goldschmidt Conference Abstracts 2009, 1 มิถุนายน 2009, สมาพันธรัฐสวิส
2009 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exพันโท ดร. พิศุทธิ์ ดารารัตน์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "XAS study on the local environment of chromium ions in ?-Al2O3", Non- destructive analysis of gemstones and other geo-materials, 21 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2009, สาธารณรัฐออสเตรีย
2008 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exพันโท ดร. พิศุทธิ์ ดารารัตน์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "X-ray absorption near-edge structure of chromium ions in ?-Al2O3 ", 8th Asian International Seminar on Atomic and Molecular Physics (AISAMP8), 24 - 28 พฤศจิกายน 2008, เครือรัฐออสเตรเลีย