การผลิตโปรติเอสจาก Aspergillus oryzae ด้วยวิธีการหมักแบบแห้งในถังหมักแบบแพคเบค