ตัวแบบการวิเคราะห์กรอบข้อมูลแบบผกผัน เพื่อการประมาณปัจจัยนำเข้า และผลได้

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, exProf.Shu-Cherng Fang, "Inverse data envelopment analysis model to preserve relative efficiency values:The case of variable returns to scale", Computers & Industrial Engineering, ปีที่ 61, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1017-1023
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, exProf.Shu-Cherng Fang, "Reallocation of resources to preserve relative efficiencies: Inverse CCR model", The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IE&EM 2012), 27 - 29 ตุลาคม 2012, Changsha สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "Inverse Data Envelopment Analysis: an improved model for preserving relative efficiency indices of all DMUs.", นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว., 17 - 18 ตุลาคม 2008, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย