การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำ ความต้องการน้ำและระบบให้น้ำในการผลิตส้มโอ

Publish Year National Conference 1
2020 exผศ.ดร.สมพินิจ เหมืองทอง, exนายคมสันต์ ม่วงประเสริฐ, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "เครื่องวัดน้ำฝนแบบประยุกต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11, 21 สิงหาคม 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย