แนวทางการผลิตน้ำบ๊วยเพื่อเป็นแหล่งของกรดอินทรีย์จากธรรมชาติสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผักและผลไม้

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การสกัดกรดอินทรีย์จากบ๊วยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 2-FENETT'2016, 19 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย