การศึกษาพัฒนาการใช้ไส้เดือนทะเลในครอบครัว Capitellidae เพื่อเป็นตัวบำบัดมลพิษของดินในระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำปัจจุบัน

Publish Year International Journal 1
2008 exKanyanat Soontornprasit, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Analysis of Aquatic Ecosystem Response for Zone Management of Ban Pho Town, Chachoengsao Province, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 513-521
Publish Year International Conference 1
2005 exนางสาวบุณฑริกา ทองดอนพุ่ม, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Relationships between nutrients biological important and phytoplankton succession in black tiger shrimp culture ponds of Thailand", The 4th Asian-Pacific Phycological Forum "Advanced in Phycological Research: Biology, Chemistry and Biotechnology, 30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2006 exกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, exชลาทิพย์ จันทร์ชมภู, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินการตอบสนองของแหล่งน้ำต่อภาวะมลพิษที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของชุมชน : กรณีศึกษาแม่น้ำบางปะกงเขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exชลาทิพย์ จันทร์ชมภู, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ปริมาณและอัตราส่วนของธาตุอาหารเพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์และมลภาวะของแหล่งน้ำในแม่น้ำบางปะกง เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ต่อความชุกชุมและการแพร่กระจายของไส้เดือนทะเล ในลำคลองที่ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกง เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย