Conference

การสร้างแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
ชาติ
30 มกราคม 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-