Conference

กระบวนการวิวัฒน์แบบผลต่างเพื่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ
การประชุมวิชาการ ม.อ. ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 1 (1/2551)“สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ชาติ
19 - 21 พฤศจิกายน 2008
ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205351 ชื่อวิชา Electromechanical Energy Conversion II,7 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยกระบวนการดิฟเฟอเรนเทียลอีโวลูชัน แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 มิ.ย. 2010 - 16 ก.ย. 2010