Conference

Finite Element Modeling of Coupled Superconducting Filaments
การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 9
ชาติ
15 - 17 ตุลาคม 2009
ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การออกแบบเส้นลวดตัวนำยิ่งยวดแบบบิดเกลียวด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของลวดตัวนำยิ่งยวด แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,1 ก.ค. 2011 - 30 มิ.ย. 2013