การออกแบบเส้นลวดตัวนำยิ่งยวดแบบบิดเกลียวด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, "Finite element modeling of superconducting magnet", IEEE Transactions on Applied Superconductivity, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2010, หน้า 1634-1637
2010 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, "Numerical modeling of superconducting filaments for coupled problem", IEEE Transactions on Magnetics, ปีที่ 46, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2010, หน้า 3229-3232
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, "Magnetization Modeling of Superconducting Magnet", 21st International Conference on Magnet Technology, 22 ตุลาคม 2009, Hefei สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Finite Element Modeling of Coupled Superconducting Filaments", การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 9, 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Modeling of Twisted Superconducting Filaments by Finite Element Method", การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8, 16 - 18 ตุลาคม 2008, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย