Conference

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสัมมนาข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชาติ
26 - 27 มกราคม 1994
ขอนแก่น ประเทศไทย
-
-