Conference

การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 3504
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33
ชาติ
30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1995
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-