Conference

ข้าวโพดสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 47
The Thirtieth National Corn and Sorghum Research Conference
ชาติ
19 - 23 สิงหาคม 2001
เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และบริษัทเมล็ดพันธุ์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 47 และการผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 โดยใช้สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 47 เป็นสายพันธุ์แม่ และการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 47 ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ บริษัท อะโกรเทค จำกัด ฯลฯ เพื่อใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 4452 ,1 ต.ค. 2003 - 29 ก.ย. 2009