Conference

การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดสีม่วงลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ KPSC 901
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-