Conference

Article
ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากสมุรไพรไทยตระกูลเหง้าในการยับยั้ง Listeria monocytogenes ในเนื้อไก่สดบรรจุสภาวะสุญญากาศแช่เย็น
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยในการเพิ่มความปลอดภัยของเนื้อไก่ภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปลง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของน้ำมันหอมระเหยจากกระชาย ขิง ข่าและขมิ้นชันด้ว แหล่งทุน :สวพ. มก. ปี 2551,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008