Conference

Article
การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของมะละกอแช่เยือกแข็งโดยวิธีออสโมดีไฮเดรชันร่วมกับแคลเซียม
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
6 - 8 พฤษภาคม 2009
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาคุณภาพผลไม้แช่เยือกแข็งด้วยหลักการลดผลึกน้ำแข็ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของผลไม้แช่เยือกแข็งของไทย แหล่งทุน :สวพ มก,1 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009