Conference

การพัฒนาการของไข่นอกกระดองต่ออัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า(Portunus pelagicus Linnaeus,1758)ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน
การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7
ชาติ
29 - 30 กรกฎาคม 2009
พิษณุโลก ประเทศไทย
-
-