Conference

Article
พรีดิกเตอร์/มัลติ-คอเร็กเตอร์ อัลกอริทึม บนพื้นฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์โดยวิธีกาเลอร์คินไม่ต่อเนื่องทางเวลาที่มีอันดับความถูกต้องสูง สำหรับปัญหาพาราโบลิคอันดับหนึ่ง
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-