Conference

Article
กำลังรับแรงเฉือนประสิทธิผลของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยการทดสอบแรงอัดแบบไร้ขอบเขต ชนิดวัดแรงดูด และการทดสอบแรงอัดสามแกน
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินไม่อิ่มน้ำในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203536 ชื่อวิชา Unsaturated Soil Beahavior,11 ก.ย. 2011 - 9 ต.ค. 2011