การศึกษาพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินไม่อิ่มน้ำในประเทศไทย

Publish Year International Journal 4
2010 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "Suction-monitored direct shear testing of residual soils from landslide-prone areas", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, ปีที่ 136, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2010, หน้า 533-537
2009 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exCoop, M, exRidley, A, "The mechanical behaviour of an unsaturated compacted silty clay", Geotechnique, ปีที่ 59, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2009, หน้า 415-428
2007 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exRidley, A., exCoop, M., "Collapse behavior of compacted silty clay in suction-monitored oedometer apparatus", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ปีที่ 133, ฉบับที่ 7, กันยายน 2007, หน้า 867-877
2007 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exCoop, M., exRidley, A., "The development of a suction control system for a triaxial apparatus", Geotechnical Testing Journal, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007, หน้า 69-75
Publish Year International Conference 4
2012 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exวศัน สุทธินุ่น, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, exพรเกษม จงประดิษฐ์, "Suction-monitored Unconfined Compression Test and its use for Numerical analysis of Excavation in Bangkok Soft Clay", Proc. ITA-AITES World Tunnel Congress & 38th General Assembly WTC 2012 Bangkok (18-23 May 2012) Tunnelling and Underground Space for a Global Society., 18 - 23 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exตฤณ เดชคง, exพรเกษม จงประดิษฐ์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exชาญชัย ทรัพยมณีวงศ์, exสมโพธิ อยู่ไว, exวรัช ก้องกิจกุล, "Numerical analysis of Deep Excavation in Bangkok Subsoil using Hypoplastic Model", Proc. ITA-AITES World Tunnel Congress & 38th General Assembly WTC 2012 Bangkok (18-23 May 2012) Tunnelling and Underground Space for a Global Society., 18 - 23 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exTapparnich, J., exBooncharoenpanich, P., exHunsachainan, N, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Unsaturated soil testing for slope studies.", Proc. International conference on Slope. Thailand 2010. Geotechnique and Geosynthetics for Slope. Chiangmai, 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Development of a low cost miniature tensiometer and its applications", 3rd Asian Conference on Unsaturated Soils , 21 - 23 เมษายน 2007, นานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 2
2009 exWasan Sutthinun, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "กำลังรับแรงเฉือนประสิทธิผลของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยการทดสอบแรงอัดแบบไร้ขอบเขต ชนิดวัดแรงดูด และการทดสอบแรงอัดสามแกน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exวิษณุพงศ์ พ่อลิละ, "การพัฒนาเครื่องมือวัดศักย์แรงดูดน้ำในดิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย