Conference

Article
การพยากรณ์อุณหภูมิน้ำโลหะในเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาระบบประมาณและควบคุมอุณหภูมิของนํ้าโลหะในเตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำ

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ.สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว การใช้ประโยชน์ :นำไปประมาณค่าอุณหภูมิ,1 ส.ค. 2008 - 27 ก.ย. 2010

แสดงความคิดเห็น

(0)