Conference

Article
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีตับ HuCCA-1 ที่เกิด Apoptosis จากการเหนี่ยวนำโดยพิษงูเขียวหางไหม้
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-