การศึกษาผลของพิษงูเขียวหางไหม้ต่อการทำลายเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีตับในคน

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inนางอภันตรี ด้วงเงิน, "Morphological Changes of Apoptosis in the Human Cholangiocarcinoma Cell Line, HuCCA-1, Induced by Green Pit Viper Venom", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 77-84
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inนางอภันตรี ด้วงเงิน, "ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีตับ HuCCA-1 ที่เกิด Apoptosis จากการเหนี่ยวนำโดยพิษงูเขียวหางไหม้", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, "การเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีตับภายหลังได้รับพิษงูเขียวหางไหม้ ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอน", การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มทม.ครั้งที่ 2 , 28 - 29 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย