Conference

ศึกษาสมบัติเชิงกลของกระดาษเปลือกสบู่ดำที่ทำด้วยมือแบบไทยเพื่องานหัตถกรรม
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การผลิตกระดาษด้วยมือแบบไทยจากเปลือกสบู่ดำเพื่องานหัตถกรรม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคการย้อมสีเยื่อกระดาษ,14 ก.ย. 2009 - 14 ก.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เคยู-ไปโอดีเซล การใช้ประโยชน์ :การทำกระดาษด้วยมือแบบไทยจากต้นสบู่ดำ,30 ม.ค. 2009 - 7 ก.พ. 2009