Conference

Article
ระบบธุรกรรมวิทัศน์สำหรับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1
Class
ชาติ
Date
27 - 29 มีนาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ระบบธุรกรรมวิทัศน์แบบทันการณ์สำหรับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในส่วนกำกับการซื้อขาย,16 มี.ค. 2009 - 19 มี.ค. 2012