Conference

Effect of naringenin on dispositions of deoxynivalenol in piglets
The 48th Annual Meeting of the Society of Toxicology, U.S.A.
นานาชาติ
15 - 19 มีนาคม 2009
Baltimore แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
-
-

Author

Output From Project

ผลของนารินจีนินต่อจลนศาสตร์ของดีอ๊อกซี่นิวาลินอลในสุกร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009