Conference

การศึกษาตรวจสอบผลการเจือจางน้ำเชื้อในฟาร์มสุกรจากค่าความเข้มข้นก่อนเจือจาง โดยใช้เครื่องวัดการผ่านของแสง.
การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชาติ
3 - 4 เมษายน 2008
สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
-
-