Conference

Article
Ecolabelling of aquatic products in ASEAN countries: Mission possible?
Conference
Reforming Fisheries and Aquaculture in Asia-Pacific
Class
นานาชาติ
Date
16 - 19 สิงหาคม 2006
Location
Kuala lumper มาเลเซีย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรอบรม เรื่อง “เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต”,30 ก.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010