Conference

Article
หน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วม และคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
Conference
ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กันยายน 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01209611 ชื่อวิชา Advanced Water Resources Engineering,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015