Conference

Article
การศึกษาผลของสารสกัดขมิ้นชันต่อคความสามารถในการทำลายเชื้อแบคทีเรียของเลือดกุ้งขาว
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
11 กันยายน 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-