Conference

Article
การควบคุมมวลโมเลกุลไคโตซานโดยกระบวนการย่อยด้วยกรดไดแอซิด
Conference
งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
1 - 3 พฤษภาคม 2005
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 3. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมมวลโมเลกุลไคโตซานโดยกระบวนการย่อยด้วยกรดไดแอซิด,1 พ.ค. 2005 - 3 พ.ค. 2005

แสดงความคิดเห็น

(0)