Conference

การคำนวณ Phosphorus Buffer Coefficients ของชุดดินที่เป็นตัวแทนในการผลิตข้าวโพดในประเทศลาวโดยวิธีวิเคราะห์ดิน 3 วิธี
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-