Conference

ผลของการเสริม Lactobacillus reuterii ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและการย่อยได้ของโภชนะในไก่เนื้อ
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-