Conference

Article
ผลของการลดอุณหภูมิก่อนการเก็บรักษาและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพบางประการของยอดผักหวานบ้าน
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”
Class
ชาติ
Date
26 - 29 พฤษภาคม 2008
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผักหวานบ้าน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02027231 ชื่อวิชา Principles of Farmstead Irrigation,5 ก.ค. 2011 - 2 ส.ค. 2011
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :walai kleechaya (warai@yahoo.com) การใช้ประโยชน์ : ขอเรียนถามเกี่ยวกับการวิคราะห์คลอโรฟิลล์ของผักหวานบ้าน walai kleechaya ,3 ส.ค. 2011 - 4 ส.ค. 2012