Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 หัวข้อ : การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันนวัตกรรม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ชาติ
27 กรกฎาคม 2023
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-