Conference

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 (ISBN: 9789743065743)
ชาติ
10 - 11 มีนาคม 2022
สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
-