Conference

การพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชอย่างยั่งยืน
ประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ชาติ
2 - 4 พฤศจิกายน 2006
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004596 ชื่อวิชา Selected Topics in Entomology,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร,7 ส.ค. 2010 - 8 ส.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร,10 ก.ย. 2010 - 11 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบผลิตบีทีและไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชในชุมชนเกษตรกรรม แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,10 ก.ย. 2008 - 10 ก.ย. 2009