Conference

สมการคล็อคต์ชเรอดิงเงอร์ ในความหมายของระบบการวัด
การประชุมวิชาการครั้งที่ 14 ประจำปี 2549 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชาติ
16 - 17 มีนาคม 2006
-
-
-