Conference

Article
การหาค่าดีที่สุดในกระบวนการขึ้นรูปยางรถยนต์ด้วยแบบจำลองพื้นผิวตอบสนอง
Conference
การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
Class
ชาติ
Date
16 - 18 มีนาคม 2022
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-