Conference

Article
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดนนทบุรี
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 "สังคมไทยหลัง NEW NORMAL : การเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างสรรค์"
Class
ชาติ
Date
3 เมษายน 2021
Location
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-