Conference

Article
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59
Class
ชาติ
Date
10 - 12 มีนาคม 2021
Location
Chatuchak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-