Conference

Article
ระบบติดตามสัตว์แบบเวลาจริง และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการติดเชื้อ
Conference
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020)
Class
ชาติ
Date
26 - 27 พฤษภาคม 2020
Location
นครสวรรค์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-