Conference

Article
การพัฒนาระบบโปรแกรมการเบิกเงินและโอนเงินจัดสรรค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการแบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Conference
ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 (ISBN: 9786163984173)
Class
ชาติ
Date
20 - 21 มิถุนายน 2019
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-