Conference

Article
ต้นทุนและผลตอบแทนของเลี้ยงปลานิลระหว่างผู้ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลานิลกับผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ จังหวัดชลบุรี
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2562 ปอมท.
Class
ชาติ
Date
24 - 25 ตุลาคม 2019
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-