Conference

Article
การออกแบบการทดลองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดรอยบิ่นบริเวณขอบดาย ในกระบวนการตัดแผ่นเวเฟอร์ด้วยวิธี Definitive Screening Design
Conference
การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561 (ISBN: 9789742319991)
Class
ชาติ
Date
29 ตุลาคม 2018
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-