Conference

Article
การทำนายลักษณะเฉพาะของแก๊สแกลเลียมคลอไรด์ที่ถูกดูดซับในการปลูกฟิล์มบางแกลเลียมออกไซด์ด้วยวิธีอะตอมมิกซ์เลเยอร์ ดีพอซิชั่น
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10 (ISBN: 9789741960248)
Class
ชาติ
Date
24 - 25 พฤษภาคม 2018
Location
กันทรวิชัย มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-